پنل دوم ما عضو بشین
پنـل جدیـد تیـم ما

سرویس ها

پـکیج های ویــژه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2850 پک موقت تخفیف عالی بیست  هزارتایی فالوور توضیحات 250,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (200,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (225,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (237,500  تومان )
1000/1000 فعال
2851 پکیج طلای الفا پلاس(پنجاه کا فالوور ریزش صفر) توضیحات 1,200,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (960,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,080,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (1,140,000  تومان )
10000/1000 فعال
2744 صد کا فالوور کمریزش سرعت عالی سرور نیترو توضیحات 1,500,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (1,200,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,350,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (1,425,000  تومان )
1000/1000 فعال
2847 پکیج ویژه و طلایی گلدپلاس✴️💯 توضیحات 2,600,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (2,080,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (2,340,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (2,470,000  تومان )
1000/1000 فعال
2745 صد کا فالوور خالص ایران کمریزش ویژه و پیشنهادی✅ توضیحات 3,000,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (2,400,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (2,700,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (2,850,000  تومان )
1000/1000 فعال
2746 پکیج برنری الفا پللاس توضیحات 4,800,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (3,840,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (4,320,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (4,560,000  تومان )
1000/1000 فعال
2747 پکیج نقره ای الفا پللاس توضیحات 11,500,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (9,200,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (10,350,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (10,925,000  تومان )
1000/1000 فعال
2748 پکیج طلایی الفا پللاس توضیحات 19,500,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (15,600,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (17,550,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (18,525,000  تومان )
1000/1000 فعال
فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2852 فالوور ارزون قیمت بدون پشتیبانی سرور اول توضیحات 4,000  تومان 10000/1000 فعال
2856 فالوور ایران میکس سرور مولتی توضیحات 6,532  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (5,226  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (5,879  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (6,205  تومان )
15000/1000 فعال
2853 فالوور ارزون قیمت بدون پشتیبانی سرور دوم توضیحات 7,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (5,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (6,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (6,650  تومان )
20000/1000 فعال
2854 فالوور ارزون قیمت بدون پشتیبانی سرور سوم توضیحات 9,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (8,100  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (8,550  تومان )
30000/1000 فعال
2857 فالوور بسیار سرعت بالا ویژه نیترومکس✳️ توضیحات 11,700  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (9,360  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (10,530  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (11,115  تومان )
100000/1000 فعال
2753 فالوور میکس سرور نوترینو کیفیت مناسب توضیحات 13,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (10,400  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (11,700  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (12,350  تومان )
30000/100 فعال
2755 اولترا فالوور سرور پلاس پیشنهادی توضیحات 15,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (13,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (14,250  تومان )
150000/100 فعال
2756 فالوور تیزرو سرعتی کمریزش توضیحات 16,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (12,800  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (14,400  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (15,200  تومان )
500000/100 فعال
2760 فالوور میکس [جبرانریزش یکماهه) توضیحات 17,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (13,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (15,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (16,150  تومان )
100000/1000 فعال
2757 فالوور سرعت خوب الترا فالوور توضیحات 17,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (14,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (15,750  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (16,625  تومان )
500000/100 فعال
2758 فالوور ایرانی سرور نیترو فالوور توضیحات 19,800  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (15,840  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (17,820  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (18,810  تومان )
20000/100 فعال
2858 فالور ایران فوق سرعتی ویژه(ده تا صد پرصد هدیه) توضیحات 20,250  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (16,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (18,225  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (19,237  تومان )
60000/1000 فعال
2761 فالوور فوق سرعتی سرور تهران توضیحات 21,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (16,800  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (18,900  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (19,950  تومان )
5000000/1000 فعال
2762 فالوور جدید  ایرانی سرور توربو فالوور طلایی توضیحات 22,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (17,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (19,800  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (20,900  تومان )
100000/200 فعال
2770 فالوور باکیفیت جبران ریزش یکساله طلایی💯 توضیحات 24,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (19,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (21,600  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
1000000/1000 فعال
2763 فالوور فوق سرعتی طلایی الفا پلاس و پیشنهادی✅ توضیحات 24,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (19,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (21,600  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
100000/20 فعال
2765 ✴فالوور سی تاشصت درصد ایران سرور تهران پلاس✴ توضیحات 25,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,750  تومان )
500000/100 فعال
2764 فالوور ایرانی پروفایلدار دار وپست دار جدید توضیحات 25,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,750  تومان )
500000/100 فعال
2759 فالوور کیفیت خوب جبرلن ریزش یکماهه(هر ده روز یبار) توضیحات 25,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,750  تومان )
100000/50 فعال
2768 فالوور بسیار کمریزش یکتا ضمانت یکماهه✅ توضیحات 30,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (24,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (27,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (28,500  تومان )
50000/50 فعال
2766 فالوور نیمه واقعی ویژه💯 توضیحات 38,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (30,800  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (34,650  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (36,575  تومان )
500000/100 فعال
2767 فالوور اینستاگرام خالص ایرانی جدید و پیشنهادی توضیحات 42,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (33,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (37,800  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (39,900  تومان )
200000/100 فعال
2769 فالووور ویژه و ایرانی درحد واقعی سرور الفا پلاس توضیحات 45,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (36,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (40,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (42,750  تومان )
400000/1000 فعال
2844 فالوور جدید سه برابر ✅💯 توضیحات 47,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (37,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (42,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (44,650  تومان )
5000000/1000 فعال
2848 فالوور جبران ریزش خودکار ( پروفایل دار )(جبران ریزش اختصاصی ) توضیحات 52,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (42,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (47,250  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (49,875  تومان )
1000000/10 فعال
2845 فالوور جدید پنج برابر ✅💯 توضیحات 90,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (72,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (81,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (85,500  تومان )
5000000/1000 فعال
2771 فالوور ویژه و اخاصاصی پنل فالوور ارزون واقعی بدون ریزش توضیحات 100,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (80,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (90,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (95,000  تومان )
2000/500 فعال
2846 فالوور جدید ده  برابر طلایی ✅💯 توضیحات 175,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (140,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (157,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (166,250  تومان )
5000000/1000 فعال
خدمات اکسپلرر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2867 سیو پست اینستاگرام جدید ارزان توضیحات 100  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (80  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (90  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (95  تومان )
10000/100 فعال
2868 سیو پست اینستاگرام توضیحات 280  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (224  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (252  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (266  تومان )
15000/100 فعال
2869 سیو پست اینستاگرام نقره اب توضیحات 560  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (448  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (504  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (532  تومان )
20000/100 فعال
2870 ایمپرشن اینستاگرام + ریچ برنزه توضیحات 672  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (537  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (604  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (638  تومان )
5000000/50 فعال
2871 ایمپرشن اینستاگرام + ریچ نقره ای توضیحات 924  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (739  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (831  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (877  تومان )
250000/100 فعال
2872 سیو پست اینستاگرام سرور طلایی توضیحات 980  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (784  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (882  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (931  تومان )
100000/100 فعال
2873 پروفایل ویزیت اینستاگرام >> {حداکثر 500 کا } | {لینک پست وارد شود} | - 2,475  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (1,980  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (2,227  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (2,351  تومان )
500000/10 فعال
2874 ایمپرشن واقعی اینستاگرام توضیحات 2,660  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (2,128  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (2,394  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (2,527  تومان )
50000000/500 فعال
2875 شیر اینستاگرام >> {5 میلیون } | {با کیفیت} | توضیحات 9,900  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (7,920  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (8,910  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (9,405  تومان )
5000000/100 فعال
2876 بازدید استوری اینستاگرام + بازدید پروفایل + ایمپرشن+ تعامل >> {حداکثر: 50 کا} - 10,395  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (8,316  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (9,355  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (9,875  تومان )
50000/10 فعال
2877 بازدید استوری اینستاگرام + بازدید پروفایل + ایمپرشن+ ریچ >> {10/ 50 کا} - 16,830  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (13,464  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (15,147  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (15,988  تومان )
50000/10 فعال
2878 بازدید هایلایت اینستاگرام >> {1000/1000} | {فقط اخرین هایلایت} | توضیحات 93,060  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (74,448  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (83,754  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (88,407  تومان )
1000/1000 فعال
لایـک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2859 لایک ارزون بدون پشتیبانی { حداقل 30 درصد ایرانی} | { استارت آنی } | توضیحات 1,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (960  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,080  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (1,140  تومان )
500/100 فعال
2772 لایک فوقالعاده باکیفیت و مناسب توضیحات 5,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (4,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (4,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (4,750  تومان )
200000/100 فعال
2773 لایک ویدیو IGTV [کیفیت بالا] [ضمانت 30 روز] توضیحات 8,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (6,400  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (7,200  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (7,600  تومان )
100000/50 فعال
2774 لایک ویدیو ریلز توضیحات 10,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (8,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (9,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (9,500  تومان )
100000/100 فعال
2775 لایک مناسب اکسپلر سرور ویژه توضیحات 12,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (10,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (11,250  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (11,875  تومان )
1000000/100 فعال
کـامـنت ایـنستـــا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2776 مجموعه کامنت تبریک تولد توضیحات 25,020  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,016  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,518  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,769  تومان )
80/5 فعال
2777 مجموعه کامنت تعریف از پست علمی توضیحات 25,020  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,016  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,518  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,769  تومان )
120/5 فعال
2778 مجموعه کامنت تبریک عمومی توضیحات 25,020  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,016  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,518  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,769  تومان )
80/5 فعال
2779 مجموعه کامنت تعریف از شخص توضیحات 25,020  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,016  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,518  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,769  تومان )
170/5 فعال
2780 مجموعه کامنت تعریف از کالا توضیحات 25,020  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,016  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,518  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,769  تومان )
140/5 فعال
2781 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 25,020  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,016  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,518  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,769  تومان )
80/5 فعال
2782 کامنت دلخواه ایرانی توضیحات 30,420  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (24,336  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (27,378  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (28,899  تومان )
5000/10 فعال
بـازدیـد اســتوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2860 بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر 1 کا } | { تمام استوری ها } | {0-30 دقیقه} | توضیحات 375  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (300  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (337  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (356  تومان )
1000/200 فعال
2861 بازدید استوری اینستاگرام >> {آخرین استوری} | {100 - 10 کا} توضیحات 735  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (588  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (661  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (698  تومان )
10000/100 فعال
2862 بازدید استوری اینستاگرام >> {همه استوری ها} | {100 - 2.5 کا} - 990  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (792  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (891  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (940  تومان )
2500/100 فعال
2863 ویو استوری برای تمام استوری ها+ایمپرشن- مکس 50 کا(کاملا واقعی) استارت سریع توضیحات 4,950  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (3,960  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (4,455  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (4,702  تومان )
50000/100 فعال
2783 بازدید استوری اینستاگرام سرور 1 توضیحات 5,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (4,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (4,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (4,750  تومان )
10000/100 فعال
2784 بازدید استوری اینستاگرام سرور 2 توضیحات 9,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (8,100  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (8,550  تومان )
50000/100 فعال
2785 بازدید استوری اینستاگرام سرور 3 توضیحات 12,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (9,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (10,800  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (11,400  تومان )
10000/200 فعال
ویوپست اینستا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2864 بازدید انواع پست - حداکثر 5 کا | پر سرعت توضیحات 150  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (120  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (135  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (142  تومان )
5000/100 فعال
2865 بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 100 کا} | {مناسب تمام مدل پست ها} | توضیحات 285  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (228  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (256  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (270  تومان )
100000/100 فعال
2866 بازدیدانواع پست اینستاگرام مکس 100 کا پر سرعت - 300  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (240  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (270  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (285  تومان )
100000/100 فعال
2787 بازدید Video + IGTV + Reels [استارت آنی] [برنزی] توضیحات 1,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (800  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (900  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (950  تومان )
5000000/100 فعال
2788 بازدید Video + IGTV + Reels [استارت آنی] [نقره ای] توضیحات 3,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (2,400  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (2,700  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (2,850  تومان )
5000000/100 فعال
2789 بازدید Video + IGTV + Reels [استارت آنی] [طلایی] توضیحات 5,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (4,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (4,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (4,750  تومان )
5000000/100 فعال
ممبر کانال تلگرم
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2790 ممبر ارزان [کانال های زیر 100 k] توضیحات 9,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (7,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (8,100  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (8,550  تومان )
50000/1000 فعال
2791 ممبر ارزان [کانال های زیر 200 k] توضیحات 10,800  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (8,640  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (9,720  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (10,260  تومان )
80000/1000 فعال
2792 ممبر خارجی کانال ظرفیت بالا توضیحات 12,420  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (9,936  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (11,178  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (11,799  تومان )
250000/500 فعال
2793 ممبر ارزان [کانال های زیر 300 k] توضیحات 13,500  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (10,800  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (12,150  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (12,825  تومان )
80000/1000 فعال
2794 ممبر نیترو کانال [ویودار][کانال های زیر 200 k] توضیحات 17,820  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (14,256  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (16,038  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (16,929  تومان )
100000/1000 فعال
2795 ممبر اجباری کانال [ظرفیت 300 K] توضیحات 18,900  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (15,120  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (17,010  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (17,955  تومان )
100000/1000 فعال
2796 ممبر اجباری کانال کم ریزش توضیحات 18,900  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (15,120  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (17,010  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (17,955  تومان )
150000/1000 فعال
2797 ممبر ارزان [کانال های زیر 500 k] توضیحات 18,900  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (15,120  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (17,010  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (17,955  تومان )
50000/1000 فعال
2798 ممبر کانال فقط خانم توضیحات 19,620  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (15,696  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (17,658  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (18,639  تومان )
10000/1000 فعال
2799 ممبر قفلی [کانال های زیر 200 k] توضیحات 19,620  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (15,696  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (17,658  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (18,639  تومان )
150000/500 فعال
2800 ممبر ارزان [کانال های زیر 1 M] توضیحات 20,700  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (16,560  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (18,630  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (19,665  تومان )
60000/1000 فعال
2801 ممبر خارجی [ظرفیت 300 k] توضیحات 21,600  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (17,280  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (19,440  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (20,520  تومان )
300000/500 فعال
2804 ممبر فیک [کانال های زیر 1 M] توضیحات 23,220  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (18,576  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (20,898  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (22,059  تومان )
100000/1000 فعال
2802 ممبر ویو دائمی [کانال های زیر 500 k] توضیحات 23,220  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (18,576  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (20,898  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (22,059  تومان )
200000/1000 فعال
2805 ممبر ریزش صفر [کانالی های زیر 500 k] توضیحات 27,900  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (22,320  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (25,110  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (26,505  تومان )
100000/500 فعال
2803 ممبر ریزش صفر [کانالی های زیر 200 k] توضیحات 28,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (22,400  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (25,200  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (26,600  تومان )
100000/500 فعال
2806 ممبر قفلی [کانال های بالای 200 k] توضیحات 28,620  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (22,896  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (25,758  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (27,189  تومان )
100000/1000 فعال
2807 ممبر نیترو ویو بالا [کانال های زیر 1 M] توضیحات 28,620  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (22,896  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (25,758  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (27,189  تومان )
100000/1000 فعال
2808 ممبر ریزش صفر [کانالی های زیر 1 M] توضیحات 35,820  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (28,656  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (32,238  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (34,029  تومان )
100000/500 فعال
2809 ممبر کانال [کیفیت فوق العاده] توضیحات 37,620  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (30,096  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (33,858  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (35,739  تومان )
100000/1000 فعال
2810 ممبر گلد کانال [کیفیت پاپ آپ] توضیحات 47,700  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (38,160  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (42,930  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (45,315  تومان )
50000/1000 فعال
2811 ممبر پاپ آپ کانال [مختلط] توضیحات 88,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (70,560  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (79,380  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (83,790  تومان )
10000/1000 فعال
2812 ممبر پاپ آپ کانال [بانوان] توضیحات 117,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (93,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (105,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (111,150  تومان )
10000/1000 فعال
2813 ممبر پروکسی کانال [جذب اختیاری] توضیحات 477,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (381,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (429,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (453,150  تومان )
10000/1000 فعال
ممبر گروه تلگرم
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2815 ممبر ارزان [گروه های زیر 100 k] توضیحات 10,800  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (8,640  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (9,720  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (10,260  تومان )
70000/500 فعال
2816 ممبر خارجی گروه ظرفیت بالا توضیحات 12,420  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (9,936  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (11,178  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (11,799  تومان )
250000/500 فعال
2817 ممبر واقعی گروه توضیحات 17,820  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (14,256  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (16,038  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (16,929  تومان )
50000/1000 فعال
2814 ممبر vip گروه توضیحات 25,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,750  تومان )
50000/1000 فعال
2818 ممبر چت کن ایرانی فعال سرور نیتروپلاس✅ توضیحات 25,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (22,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (23,750  تومان )
10000/1000 فعال
2819 ممبر فروشگاهی گروه مختلط [فعال] توضیحات 34,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (27,360  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (30,780  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (32,490  تومان )
5000/1000 فعال
2820 ممبر فروشگاهی گروه آقا [فعال] توضیحات 43,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (34,560  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (38,880  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (41,040  تومان )
10000/1000 فعال
2821 ممبر گروه به گروه [ایرانی] توضیحات 70,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (56,160  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (63,180  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (66,690  تومان )
100000/1000 فعال
2822 ممبر فروشگاهی گروه خانم [فعال] توضیحات 117,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (93,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (105,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (111,150  تومان )
10000/1000 فعال
خدمات تیکتاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2823 بازدید ویدئو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 250  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (225  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (237  تومان )
100000000/100 فعال
2825 بازدید ویدئو ایرانی تیک تاک توضیحات 702  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (561  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (631  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (666  تومان )
100000/100 فعال
2826 لایک فوق ارزان تیک تاک توضیحات 27,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (21,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (24,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (25,650  تومان )
10000/100 فعال
2827 لایک سرعت بالا تیک تاک توضیحات 41,400  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (33,120  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (37,260  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (39,330  تومان )
40000/100 فعال
2828 لایک واقعی تیک تاک توضیحات 71,820  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (57,456  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (64,638  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (68,229  تومان )
20000/100 فعال
2829 فالوور میکس تیک تاک توضیحات 91,800  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (73,440  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (82,620  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (87,210  تومان )
1000000/100 فعال
خدمات فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2644 فالوور فیسبوک سرور 1 توضیحات 19,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (15,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (17,100  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (18,050  تومان )
2000/500 فعال
2646 فالوور فیسبوک سرور 2 توضیحات 22,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (17,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (19,800  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (20,900  تومان )
2000/500 فعال
2645 فالوور فیسبوک سرور 3 توضیحات 24,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (19,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (21,600  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (22,800  تومان )
2000/500 فعال
2830 فالوور فیسبوک سرور 1 توضیحات 34,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (27,360  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (30,780  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (32,490  تومان )
2000/500 فعال
2831 فالوور فیسبوک سرور 2 توضیحات 39,600  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (31,680  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (35,640  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (37,620  تومان )
2000/500 فعال
2832 فالوور فیسبوک سرور 3 توضیحات 43,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (34,560  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (38,880  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (41,040  تومان )
2000/500 فعال
خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2666 بازدید ویدیو یوتیوب [ ارزانترین در ایران ] توضیحات 12,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (9,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (10,800  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (11,400  تومان )
20000/100 فعال
2667 بازدید ویدیو یوتیوب [ ضمانت دائمی ] توضیحات 15,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (13,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (14,250  تومان )
1000000/500 فعال
2668 بازدید ویدیو یوتیوب [ برنزی ] توضیحات 17,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (13,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (15,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (16,150  تومان )
5000000/2000 فعال
2833 بازدید ویدیو یوتیوب [ ارزانترین در ایران ] توضیحات 21,600  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (17,280  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (19,440  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (20,520  تومان )
20000/100 فعال
2669 بازدید ویدیو یوتیوب [ نقره ای ] [ ضمانت 60 روزه ] توضیحات 22,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (17,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (19,800  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (20,900  تومان )
30000000/200 فعال
2834 بازدید ویدیو یوتیوب [ ضمانت دائمی ] توضیحات 27,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (21,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (24,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (25,650  تومان )
1000000/500 فعال
2718 سابسکرایب یوتیوب ارزان توضیحات 29,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (23,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (26,100  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (27,550  تومان )
50000/100 فعال
2835 بازدید ویدیو یوتیوب [ برنزی ] توضیحات 30,600  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (24,480  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (27,540  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (29,070  تومان )
5000000/2000 فعال
2670 بازدید ویدیو یوتیوب [ طلایی ] [ ضمانت 30 روزه ] توضیحات 39,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (31,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (35,100  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (37,050  تومان )
100000/100 فعال
2836 بازدید ویدیو یوتیوب [ نقره ای ] [ ضمانت 60 روزه ] توضیحات 39,600  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (31,680  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (35,640  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (37,620  تومان )
30000000/200 فعال
2719 سابسکرایب یوتیوب برنزی توضیحات 45,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (36,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (40,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (42,750  تومان )
50000/100 فعال
2837 سابسکرایب یوتیوب ارزان توضیحات 52,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (41,760  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (46,980  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (49,590  تومان )
50000/100 فعال
2671 بازدید ویدیو یوتیوب [ الماسی ] [ ضمانت 60 روزه ] توضیحات 59,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (47,200  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (53,100  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (56,050  تومان )
100000/100 فعال
2838 بازدید ویدیو یوتیوب [ طلایی ] [ ضمانت 30 روزه ] توضیحات 70,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (56,160  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (63,180  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (66,690  تومان )
100000/100 فعال
2839 سابسکرایب یوتیوب برنزی توضیحات 81,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (64,800  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (72,900  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (76,950  تومان )
50000/100 فعال
2840 بازدید ویدیو یوتیوب [ الماسی ] [ ضمانت 60 روزه ] توضیحات 106,200  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (84,960  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (95,580  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (100,890  تومان )
100000/100 فعال
2721 سابسکرایب یوتیوب طلایی [30 روز ضمانت] توضیحات 146,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (116,800  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (131,400  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (138,700  تومان )
50000/100 فعال
2841 سابسکرایب یوتیوب طلایی [30 روز ضمانت] توضیحات 262,800  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (210,240  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (236,520  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (249,660  تومان )
50000/100 فعال
2720 سابسکرایب یوتیوب الماسی [بدون ریزش] توضیحات 440,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (352,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (396,000  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (418,000  تومان )
50000/100 فعال
2722 سابسکرایب یوتیوب واقعی [ ضمانت 30 روزه ] توضیحات 665,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (532,000  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (598,500  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (631,750  تومان )
2000/20 فعال
2842 سابسکرایب یوتیوب الماسی [بدون ریزش] توضیحات 792,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (633,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (712,800  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (752,400  تومان )
50000/100 فعال
2843 سابسکرایب یوتیوب واقعی [ ضمانت 30 روزه ] توضیحات 1,197,000  تومان
 • قیمت نمایندگی ها
 • نمایندگی طلایی: (957,600  تومان )
 • نمایندگی نقره ای: (1,077,300  تومان )
 • نمایندگی برنزی: (1,137,150  تومان )
2000/20 فعال